ประวัติพระพุทธเจ้า2 HD ภาพละเอียดที่สุด

 
ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD   อัปโหลดโดย เมื่อ 21 ก.ย. 2011  http://Dhammataan.com

ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้และชัดสะดวกขึ้นในระบบHD เพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมากทั้งหลาย

จะได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้า เพื่อนำเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสสอนไว้ เพื่อการพันทุกข์เข้าสู่นิพพานในที่สุด

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
 
 

ปกิณกะ   TV    

 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร ประวัติความเป็นมาและปฏิปทา
ของพระธุดงคกรรมฐาน - วิปัสสนาธุระของประเทศไทย จากเว็บ
กองทัพธรรมพระกรรมฐาน

 กองทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระในสมัยพระบุรพาจารย์แห่งยุค เล่าถึงประวัติของคณะสงฆ์ธรรมยุต ความเป็นมาของพระธุดงคกรรมฐานในประเทศไทย และการเผยแผร่ธรรมของคณะพระกรรมฐาน โดยพระญาณวิศิษฏ์ ( สิงห์ ขันฺตยาคโม ) พระอริยคุณาธาร ( เส็ง ปุสฺโส ) จากนิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วัดป่าบ้านหนองผือ เล่าถึงประวัติความเป็นมาพร้อมภาพประกอบของวัดป่าบ้านหนองผือ ( ปัจจุบัน วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ) คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

ถ้ำสาริกา : อนุสรณ์แห่งความกล้าหาญในธรรม วัดถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

ปกิณกธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงที่ท่านจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ช่วง ๕ พรรษาสุดท้าย คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

เคลื่อนขบวนสู่ความจริง เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมสมัยขององค์หลวงปู่ ขณะอาราธนาองค์หลวงปู่จากวัดป่าบ้านหนองผือสู่วัดป่าสุทธาวาส คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

ยามปัจฉิมกาลหลวงปู่มั่น พรรณนาถึงเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลวงปู่มั่น

อุปนิสัยท่านพระอาจารย์มั่น บันทึกโดยหลวงปู่หลุย จนฺสาโร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเสด็จมาสืบข้อเท็จจริง ในกรณีเมื่อมีผู้กล่าวหาถึงความประพฤติของพระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ

ตามรอยเส้นทางธรรม ๙ ปีสุดท้ายในสกลนคร ร่วมเดินไปยังดินแดนแห่งธรรม "สกลนคร " เว็บไซต์หลวงปู่มั่นฯ ภูมิใจนำเสนอ

หนังสือ รวมหนังสือที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ใช้ในการรวบรวมประวัติ ธรรมะ และรูปภาพหลวงปู่มั่น แนะนำหนังสือที่จะใช้ค้นคว้าประวัติขององค์ท่านต่อไป