หลวงพ่อพุธ 026 ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา 
พยายามทำสมาธิให้จิตว่าง พอจิตว่างลงไปแล้ว
คำตอบมันจะผุดขึ้นมา

สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ
วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความคิด

ความตั้งใจ คือความว่างของจิต สมาธิก็เกิด
ความหมดความคิดก็คือความว่างของจิต วิปัสสนาคือปัญญาก็เกิด