ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
.
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9)
พระธรรมทูตไทยรูปแรกในประเทศอังกฤษ 
โสฬสญาณ ของท่านเจ้าคุณโชดก
อัปโหลโดย parnkarnเมื่อ 1 ต.ค. 2011

แผนที่ การเดินทางที่ท่านเจ้าคุณโชดก ได้กรุณามอบไว้ให้

 สำหรับผู้เบื่อการเกิดการตาย สามารถดูเป็นแนวทางปฏิบัติได้จากคลิปนี้ 

 
 
ประวัติโดยย่อ
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) มีนามเดิมว่า “หนูค้าย
นามโสม” ภายหลังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ)
แห่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “โชดก” เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
พุทธศักราช ๒๔๖๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ
บ้านหนองหลุบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โยมบิดาชื่อ “นายเหล้า นามโสม” โยมมารดาชื่อ “นางน้อย นามโสม”
มีพี่น้องร่วมตระกูลทั้งหมดรวม ๑๐ คน เป็นพี่สาว ๘ คน และน้องชาย
 ๑ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๙ คุณปู่ของท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นขุน ชื่อ
ขุนวงษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย มีฐานะความ
เป็นอยู่ดี ส่วนโยมบิดาของท่านเป็นชาวนา แต่มีความรู้พิเศษเป็น
หมอชาวบ้าน-ช่างไม้-ช่างเหล็ก ประจำหมู่บ้าน

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ (อายุ ๖๙ พรรษา ๔๘) ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในพระราช
ทินนามที่ “พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิฐ
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๏ อวสานชีวิต
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วย
อาการอันสงบ ในอิริยาบถนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ขณะไปทำการสอน
วิปัสสนากรรมฐานที่บ้านโยมอุปัฏฐาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๓๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา รวมสิริอายุได้ ๗๐ ปี ๒ เดือน
๑๕ วัน นำความเศร้าโศกแสนเสียดายอาลัยมาสู่คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์
และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ขออำนาจบุญกุศลทั้งปวงได้โปรดดล
บันดาลให้พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ประสบสันติสุข
ในสัมปรายภพทุกประการ ดังสุนทรโวหารที่ท่านได้นิพนธ์ในสุดท้ายแห่งชีวิต
ดังนี้

“เตรียมสร้างทางชอบไว้ หวังกุศล
ตัวสุขส่งเสริมผล เพิ่มให้
ก่อนแต่มฤตยูดล เผด็จชีพ เทียวนา
ตายพรากจากโลกได้ สถิตด้าว แดนเกษม”
 
อ่านประวัติโดยละเอียดได้ที่ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13026&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
ธรรมะ 68 เทศน์ลำดับญาน (วิปัสสนาญาณ 16)
Jetda9999 : อัปโหลดเมื่อ 2 พ.ย. 2011
ธรรมะ เรื่อง "วิปัสสนาญาณ 16" หรือ "ญาณ 16 ขั้น" หรือ
"โสฬสญาณ" หรือ "แว่นธรรม" โดย พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระบวรปริยัติวิธาน (หลวงพ่อใหญ่ (บุญเรือง สารโท)
วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
พระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรม และเชี่ยวชาญด้านกรรมฐาน
ทั้งวิปัสสนาและสมถะกรรมฐาน แห่งเมืองอุบลฯ องค์ปัจจุบัน
 
คัดมาแค่ตอนเดียว จากอัตชีวประวัติของท่าน :
พ.ศ. ๒๔๙๓ เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในอุโบสถ
วัดยางกระเดานั่นเอง ได้เกิดปัญญาญาณขึ้นในดวงใจของข้าพเจ้า
ว่า “การท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารของข้าพเจ้าชาตินี้ เป็น
ชาติสุดท้าย การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้า
การบวชครั้งนี้เป็นการบวชครั้งสุดท้าย ข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาเลย”
นับตั้งแต่วันนั้นมา ข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติพระกรรมฐานตามแต่
โอกาสและเวลาจะเอื้ออำนวย ในส่วนที่เป็นกายคตาสติ จากตำรับ
ตำราที่ได้เล่าเรียนมา โดยเฉพาะได้พิจารณาร่างกายอันเป็นอสุภะ
โสโครก น่าเกลียดเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ปฏิกูลน่าเกลียด ทั้ง
ร่างของตนเองและผู้อื่น จนมีความสามรถแยกร่างกายออกเป็นกองๆ
เป็นส่วนๆ ในอาการ ๓๒ จนบางครั้งคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรเลย ข้าพเจ้า
ชำนาญในกรรมฐานบทนี้เป็นพิเศษจึงเอาชนะรูปนามของเพศตรงข้ามได้