คนเรามันประเสริฐเลิศได้ด้วยความประพฤติ มิใช่เพราะการกิน ส่วนเรื่องการกินเป็นเรื่องรองๆ อย่าเอามาเป็นเรื่องเอก

มุตโตทัย โอวาท หลวงปู่มั่น : hiphoplanla : อัปโหลดเมื่อ 1 ก.พ. 2012
มุตโตทัย (รวม ๑๗ ตอนในตอนเดียว)

 


ความรัก ความร้าย : hiphoplanla : อัปโหลดเมื่อ 8 ม.ค. 2012
ความรัก ความร้าย เป็นการนำเค้าบทประพันธ์จากหนังสือ "พระอานนท์พุทธอนุชา"
ในเรื่อง "ความรักความร้าย" ของ อ.วศิน อินทสระ มาทำเป็นละครเสียง
ให้เสียงโดย : ชมรมเพื่อนชาวพุทธ
ภาพประกอบเป็นผลงานของ อ.คำนวน ชานันโท พุทธจิตรกร
ภาพ : พระพุทธเจ้าพาพระนันทะไปชมนางฟ้าบนสวรรค์
เกี่ยวข้องกับ : http://www.youtube.com/watch?v=rF2qwBQKEEY
เรื่องนี้เป็นนิยายที่อิงเรื่องราวในสมัยพุทธกาล
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อที่ ๑๕๙
โดยปรากฏเนื้อความเพียงเล็กน้อย
อ่านเพิ่มเติม : http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=21&A=3884&Z=4082&pa...

 

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ย. 2013
"วิธีสร้างบุญบารมี" เป็นหนังสือบทนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช นำมาทำเป็นเสียงอ่าน โดยโจโฉ เสียงธรรม ในเวอร์ชั่นใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช
วิธีสร้างบุญบารมี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙
วัดบวรนิเวศวิหาร
บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ของพระราชวร­มุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทาง
กาย วาจา และใจ กุศลธรรม
บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง
วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือการให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า "ทาน ศีล ภาวนา" ซึ่งการให้ทานหรือการทำทานนั้น เป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุด ได้บุญน้อยที่สุด ไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุ­ญมากไปกว่าการถือศีลไปได้ การถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจร­ิญภาวนาไปได้ ฉะนั้น การเจริญภาวนานั้น จึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด ได้มากที่สุด ในทุกวันนี้เรารู้จักกันแต่การให้ทานอย่าง­เดียว เช่นการทำบุญตักบาตร ทอดกฐินผ้าป่า สละทรัพย์สร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ส่วนการถือศีลแม้จะได้บุญมากกว่าการทำทาน ก็ยังมีการทำกันเป็นส่วนน้อย เพื่อความเข้าใจอันดี จึงขอชี้แจงการสร้างบุญบารมี อย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด ...
***ขอขอบคุณ-คุณโจโฉ ที่มอบแต่สิ่งดี ๆ และช่วยรังสรรค์แต่สิ่งดีงามให้ประเทืองใจ­แก่คนรุ่นใหม่ในสังคมยุคใหม่เสมอมา...http://www.jozho.net/index.php?mo=3&a...