"เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด"

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz 


ถ่ายทอดสดจาก fm107.25MHz

คลื่นขาวคุณธรรม 
อริยะธรรม3
เสียงธรรมะจากพระสุปฏิปันโน 
 .
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Dec 29, 2010, 8:49 PM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Dec 23, 2010, 12:50 AM