PisanboonJuar | August 26, 2009 : การกลับมาของสาวกของพระพุทธเจ้า เมืองพุทธแห่งลาดัก
 
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 25, 2009 : ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 24, 2009 : การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
 
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 24, 2009 : เปิดประตูสู่เมืองราชคฤห์
 
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 26, 2009 : กองทัพธรรมของพระเจ้าอโศก
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 26, 2009 :การค้นพบอันยิ่งใหญ่
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 24, 2009 : การค้นพบกรุงกบิลพัสดุ์