2.เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า ( แปล )+หนังสือ

เสียงคณะสงฆ์และญาติธรรมวัดป่าพุทธยานันทาราม เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada USA สวดทำวัตรเช้า ( แปล ) 
Morning Chanting A
ทำวัตรเช้า เริ่มหน้า 14  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ..
พระผู้มีพระภาคเจ้า/ เป็นพระอะระหัน............... 
ถึงหน้า 21 ตะมะหัง สังฆัง สิระสานะมามิ...........
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรเกล้า
 
Morning Chanting B
เริ่มหน้า 21   พุทโธ สุสุทโธ...พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์
ถึงหน้า 29 จิระปะรินิพพุตัมปิ.........ถึงพระธรรมด้วย
Morning Chanting C
เริ่มหน้า 29  ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง..................... 
ถึงหน้า 69  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.   จงมีความสุขกาย
สุขใจ/ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้ เทอญ.