20.สวดมนต์แปล ที่ ใช้ในวัดสังฆทาน.pdf

Morning Chanting C
เริ่มหน้า 29  ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง..................... 
ถึงหน้า 69  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.   จงมีความสุขกาย
สุขใจ/ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้ เทอญ
  
 
 
.
 
 
Comments