"เนื้อนาบุญ"
" .. ศีล ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง สมาธิ ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
ปัญญา ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง ทาน ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
***ทั้งนักบวชและฆราวาสผู้บําเพ็ญตามนี้จัดว่า "เป็นผู้บําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตน"
วันนี้บําเพ็ญ วันหน้าก็บําเพ็ญ ไม่ลดละในเนื้อนาบุญของตน จนสามารถทําศีล
ทําสมาธิ ทําปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้น แล้วก็กลายเป็นความร่มเย็นแก่ตนอย่างเต็มที่
***เมื่อมีความเพียรบําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนได้แล้ว ก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญ
คือให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน แนวทางขององค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกอรหันตร์ท่านได้ดําเนินมาอย่างนี้ทั้งนั้น .. "
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน : อัปโหลดโดย เมื่อ 5 ก.ย. 2011

พระธรรมเทศนาอบรมพระและฆราวาสเรื่อง "การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน" แสดงธรรมโดย

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสันปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
Wat Sang Tham Wang Kao Kaew
.
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ถนนสายกบินทร์บุรี – นครราชสีมา แยกตรงถนน กม. ๖๖ เข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่
แปลงที่ใช้ก่อสร้างวัด 23 ไร่ และแปลงที่ใช้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 13 ไร่เศษ
พระอาจารย์โสภา สมโณ เป็นประธานสงฆ์ พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน เป็นเจ้าอาวาส

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว ชื่อบัญชี พระอธิการโสภา สมโณ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-15758-1


2.ธนาคารกรุงไทย สาขาวังน้ำเขียว ชื่อบัญชี พระอธิการโสภา สมโณ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 339-0-03500-1


(วัดแสงธรรมวังเขาเขียว)


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.watsangthamwangkaokaew.com/


ประวัติวัดแสงธรรมวังเขาเขียวความเป็นมาของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว


พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ผู้ดำริในการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล อุปสมบทครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่จังหวัดสุรินทร์ และได้เดินทางธุดง จากจังหวัดสุรินทร์ ไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง 1 เดือน 25 วัน ภายหลังได้ญัตติซ้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมีพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
เป็นพระอุปัชฌาย์ อีก ๖ วันต่อมาจึงเดินทางไปอยู่ศึกษากรรมฐาน ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เป็นเวลา ๑๐ ปีจึงออกจากวัดป่าบ้านตาด
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ แล้วไปอยู่ที่วัดทัพไทย หมู่ที่๑๐ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ปีพ.ศ.๒๕๔๙ พระอาจารย์โสภา มีอาการอาพาธ
จึงเดินทางมาจำพรรษาบนเขาสลัดได อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพราะสถานที่แห่งนี้นอกจากอากาศสัปปายะต่อธาตุขันธ์แล้วยังดีต่อการภาวนา
แต่เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในเขตอุทานแห่งชาติทำให้ไม่สามารถอยู่ถาวรได้ พระอาจารย์ท่านจึงคิดหาสถานที่ที่ไม่ไกลจากบริเวณนี้
มากนักอยู่แทน ประกอบกับท่านเกิดนิมิตฝันว่า แบกบาตรสะพายกลดไปถึงภูเขาสองลูก เมื่อไปยืนหน้าภูเขาก็ปรากฏมีภาษาเขมรขึ้นมาซึ่ง
แปลเป็นคำภาษาไทยว่า “กระเทือนเลื่อนลั่น” องค์ท่านเองก็ไม่ทราบว่านิมิตนี้หมายถึงกระเทือนเลื่อนลั่นทางดีหรือทางไม่ดีอย่างไร

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ พระอาจารย์โสภา ได้มาพบที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันมองเห็นภูเขาเขียวเหมือนกับที่เคยนิมิตเห็นภูเขา
สองลูกมาก่อน จึงคิดทำอาศรมสำหรับพักอาศัยชั่วคราว วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ พระชินวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
-วังน้ำเขียว (ธรรมยุต) ออกหนังสือรับรองที่พักสงฆ์ ที่ จอ. ๐๒/๒๕๕๐ เจ้าของบ้านไร่ปลายตะวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักสงฆ์บอกถวายไม้
แต่พระอาจารย์โสภา ท่านก็บอกปัดถึง ๓ ตรั้ง อยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านเกิดนิมิตฝันว่า พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอด
ในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ ท่านจึงให้พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน ไปพิจารณาดูว่าไม้นั้นจะสามารถเกิดประโยชน์แก่สมณธรรมอย่างใดได้บ้าง
พระอาจารย์อำนวยพิจารณาเห็นว่าไม้นั้นสามารถทำเสาได้ ๓๒ ต้น พระอาจารย์โสภา ท่านใคร่ครวญเกี่ยวกับนิมิตที่พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว
นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ ดังนั้นท่านจึงดำริให้นำไม้นั้นมาสร้างศาลาโดยใช้เวลาเพียง ๔ เดือน วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
เป็นวันที่ฉลองศาลาเสร็จเพียง ๑๕ วันและเป็นวันที่พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกับในนิมิต
ท่านอาจารย์จึงทราบทันทีว่า “กระเทือนเลื่อนลั่น” นั้นหมายความว่าอย่างไร วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามวัดว่า “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” พร้อมทั้งประทานพรว่า ขอวัดที่ให้นามแล้วนี้ จงอำนวยประโยชน์เป็นที่พักผ่อน
 ปฏิบัติธรรม สงบกาย สงบใจ เจริญเป็นอุดมมงคล ให้เกิดความสวัสดีแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจิรกาล

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา อาศัยความตามข้อ ๔ แห่งกำกับกระทรวง

 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ถนนสายกบินทร์บุรี – นครราชสีมา

แยกตรงถนน กม. ๖๖ เข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ แปลงที่ใช้ก่อสร้างวัด 23 ไร่ และแปลงที่ใช้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์
ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 13 ไร่เศษ พระอาจารย์โสภา สมโณ เป็นประธานสงฆ์ พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน เป็นเจ้าอาวาส


ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงตาพระมหาบัว กับวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช ถึงอ.ปักธงชัย เป็นเส้นทางเดินธุดงคกรรมฐานของพระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาทิ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม,

 หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่คำดี ปภาโส, ท่านพ่อลี ธัมธโร, หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต,หลวงปู่มี ญาณมุนี,
หลวงปู่ทา จารุธัมโม เป็นต้น รวมถึงหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขณะในวัยหนุ่มเมื่อมีเวลาว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดคีรีวัลลิ์
วัดศาลาทอง วัดสุทธจินดาวรวิหาร ระหว่างปีพ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๒ องค์ท่านมักจะปลีกวิเวกมาปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช

การที่องค์หลวงตาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดจะมีผู้คนเดินทางมาหาตลอดเวลาทำให้ไม่มีเวลาได้พักผ่อนซึ่งองค์ท่านจะได้พักผ่อนร่างกายต่อเมื่อเดินทางอยู่บนรถ

เมื่อวัดแสงธรรมวังเขาเขียวก่อตั้งขึ้นโดยลูกศิษย์พระธุดงคกรรมฐาน หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จึงเดินทางมาโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นดังนี้
๑.เพื่อเมตตาต่อคนกรุงเทพฯ คนภาคกลาง และคนภาคตะวันออกที่ต้องการพบองค์ท่านจะได้ใช้เวลาเดินทางน้อยลงไม่ต้องเดินทางไปถึงจ.อุดรธานี
๒.เพื่อเมตตาต่อเทวดาบริเวณปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช สืบต่อปฏิปทาหลวงปู่มั่น ที่เคยมาเมตตาเทวดาที่ถ้ำสาริกาซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาในบริเวณนี้ด้วย
๓.เพื่อเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาได้มีกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไป
พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ตั้งแต่ครั้งแรกวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงครั้งสุดท้ายวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ รวมแล้ว ๒๖ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๒   ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒   ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒   ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๒   ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๓
   ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓   ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๓

ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันนี้หลังจากฉันจังหันที่วัดป่าบ้านตาดเสร็จแล้ว องค์ท่านเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดฆราวาส โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า

“วันนี้ได้มาพบกับพี่น้องทั้งหลายเต็มศาลาวันนี้ เราก็พอใจกับพี่น้องทั้งหลาย แสดงเรื่องธรรม มีธรรม จิตใจมีแต่ธรรมทั้งนั้นเต็มอยู่นี่

วันนี้เรามาสู่ธรรมมาเห็นครูบาอาจารย์ แล้วก็เห็นธรรมด้วยกัน เราก็พอใจ พี่น้องทั้งหลายก็คงจะพอใจ ไม่พอใจมาไม่ได้ มานี้แสดงว่าพอใจมา

เราก็ใจเสียสละมาจากอุดรวัดป่าบ้านตาดกี่ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๔๐ นาที เกือบ ๔ ชั่วโมง มานี้เราก็เสียสละมา เราก็สบายมา แล้วมาพบพี่น้องทั้งหลาย อีกก็สมใจกับเราเสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลายเหมือนกัน

นี่เราก็จะกลับหละ กลับวัดเราได้พบกันได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม วันนี้ก็ชื่นตาชื่นใจนะ ทีนี้กลับไปก็ด้วยความชุ่มเย็นในหัวใจเป็นบุญเป็นกุศลหละ”


ในการมาครั้งสุดท้ายนี้องค์หลวงตาได้พูดบอกพระอาจารย์โสภาว่า “เฮาจะไปแล้วเด้อ ต่อไปเฮาซิบ่อได้มาอีก” 

(เราจะไปแล้วนะ ต่อไปเราจะไม่ได้มาอีก) หลังจากนั้นองค์หลวงตาได้อาพาธและเข้าสู่นิพพานเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://www.watsangthamwangkaokaew.com/ 


1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว ชื่อบัญชี พระอธิการโสภา สมโณ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-15758-12.ธนาคารกรุงไทย สาขาวังน้ำเขียว ชื่อบัญชี พระอธิการโสภา สมโณ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 339-0-03500-1 


พระอาจารย์โสภา สมโน ศิษย์หลวงตามหาบัว


ภาพงานพิธีวางศิลาฤกษ์ องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙น.

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทอดผ้าป่าสามัคคีจากเจ้าภาพ พระครูปทุมธรรมธาดาและคณะศิษย์
ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ทอดผ้าป่าสามัคคีจากเจ้าภาพ พระครูปทุมธรรมธาดาและคณะศิษย์

งานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 13 ตุลาคม 2557

งานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 13 ตุลาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
(๑) วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๙.๓๐น.
ขอเรียนเชิญคณะศรัทธาญาติธรรมร่วม
งานผ้าป่าสามัคคีประจำปี เพื่อสบทบทุนสร้าง
องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
http://www.watsangthamwangkaokaew.com/main/

July 25,2014
Buddharakkhito Bhikkhu offer 3,000 Bahts.

April 26, 2015
Buddharakkhito Bhikkhu offer 3,000 Bahts.
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว ชื่อบัญชี พระอธิการโสภา สมโณ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-15758-1
.
โอนเงิน จาก ธ.กสิกรไทย เข้า บัญชี ธ.กสิกรไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียม


 

ติดต่อสอบถาม  มีคำถามหรือต้องการติดต่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์: 081-1723401


สถานที่

 
เกี่ยวกับ
พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

รายละเอียด
*** ด้วยเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์โสภา สมโณ ที่มีความปรารถนาจะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและบูชาคุณ องค์ท่านหลวงตามหาบัวฯ
ที่องค์ท่านได้ให้ความเมตตาคณะศิษย์และได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างล้นพ้น อันประมาณค่ามิได้***

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ และ อัฐบริขารขององค์ท่านหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
...
3. เพื่อเป็นการน้อมบูชาคุณขององค์ท่านหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
4. เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในชุมชน และผู้สัญจรไปมา
5. เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา
6. เพื่อให้เป็นถาวรสถานสืบทอดอายุพระศาสนา
ดูเพิ่มเติม
ภารกิจ
เรียนเชิญคณะศรัทธาญาติธรรมทุกท่าน ร่วมสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล


เว็บไซต์  http://www.srisangdham.com/  ซึ่ง เว็ปนี้ ปิดไปแล้ว

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทอดผ้าป่าสามัคคีจากเจ้าภาพ พระครูปทุมธรรมธาดาและคณะศิษย์

ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ทอดผ้าป่าสามัคคีจากเจ้าภาพ
พระครูปทุมธรรมธาดาและคณะศิษย์
 
 
งานบุญประจำปีของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว
วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี
(จนกว่างานสร้าง พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรม จะแล้วเสร็จ)
 
ผ้าป่ารวมใจ
คณะศิษย์องค์พระหลวงตามหาบัวฯ
และคณะศิษย์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
วันเสาร์ สัปดาห์แรก หลังจากวันออกพรรษา ๒๕๕๖
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านตาด
นำโดยคณะศิษย์วัดแสงธรรมวังเขาเขียวและ
คณะศิษย์องค์พระหลวงตามหาบัวฯ
ทุกหมู่เหล่า