⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 

 คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta] : hiphoplanla
อัปโหลดเมื่อ 10 ธ.ค. 2011
อ่านเพิ่มเติม : ข้อความในพระไตรปิฎก "อาพาธสูตร"
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=24&A=2597&Z=2711
[๖๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระคิริมา-
*นนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนักครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์
อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้
โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่าน พระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระเจ้าข้า ฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา
๑๐ ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ สัญญา ๑๐
ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนว
สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอานนท์พุทธอนุชา : hiphoplanlaอัปโหลดเมื่อ 12 ธ.ค. 2011
พระอานนท์พุทธอนุชา เป็นการนำเค้าบทประพันธ์จากหนังสือ
 "พระอานนท์พุทธอนุชา" ของ อ.วศิน อินทสระ มาทำ
เป็นละครเสียง ซึ่งอาจมีเนื้อหาไม่ตรงตามหนังสือเท่าใดนัก 
 
 
๖.ความรัก-ความร้าย : อัปโหลดเมื่อ 8 ม.ค. 2012
"พระอานนท์พุทธอนุชา" จากบทประพันธ์ของ วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย "มูลนิธิธรรมสันติ"  เสียงอ่านตามบทประพันธ์
 
 
 
ความรัก ความร้าย  :  hiphoplanla อัปโหลดเมื่อ 8 ม.ค. 2012

ความรัก ความร้าย เป็นการนำเค้าบทประพันธ์จากหนังสือ

 "พระอานนท์พุทธอนุชา" ในเรื่อง "ความรักความร้าย"

 ของ อ.วศิน อินทสระ มาทำเป็นละครเสียง

ให้เสียงโดย : ชมรมเพื่อนชาวพุทธ
ภาพประกอบเป็นผลงานของ อ.คำนวน ชานันโท พุทธจิตรกร
ภาพ : พระพุทธเจ้าพาพระนันทะไปชมนางฟ้าบนสวรรค์

เรื่องนี้เป็นนิยายที่อิงเรื่องราวในสมัยพุทธกาล
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อที่ ๑๕๙
โดยปรากฏเนื้อความเพียงเล็กน้อย