ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999  ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่  ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง   ถ่ายทอดสดทีวีจอเล็ก

ธรรมะ 87 การเกิดดับของวิปัสสนา  : Jetda9999
 
ธรรมะ เรื่องที่ 88 พระไตรลักษณ์ : Jetda9999 : เผยแพร่เมื่อ 23 ม.ค. 2013
ธรรมะ เรื่องที่ 52 สติกับโมหะ
 
เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2013
Dhamma ธรรมะ เรื่อง "การเกิดดับของวิปัสสนากรรม"
 
เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2012
Dhamma ธรรมะ เรื่อง "สติกับโมหะ" โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระราชปริยัตยากร (หลวงพ่อใหญ่ (บุญเรือง สารโท)) วัดพิชโสภาราม
บ้านแก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พระอริยสงฆ์
ผู้บรรลุธรรม และเชี่ยวชาญด้านกรรมฐาน ทั้งวิปัสสนาและสมถะกรรมฐาน
 แห่งเมืองอุบลฯ องค์ปัจจุบัน
 
 
 
 
ธรรมะ เรื่องที่ 66 สมาธิ (ตอนที่ 1) : Jetda9999
ธรรมะ เรื่องที่ 81 สมาธิ (ตอนที่ 2) - ประยุกต์ : Jetda9999
ธรรมะ เรื่องที่ 82 สมาธิ (ตอนที่ 3) : Jetda9999

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2012

Dhamma ธรรมะ เรื่อง "สมาธิ ( ตอนที่ 1-3 )"
สมาธิ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
สมาธิ มีกีประเภท อะไรบ้าง
สมาธิ มีลักษณะอย่างไร
ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดสมาธิ (13 ข้อ)
เมื่อสมาธิเกิดแล้วมีประโยชน์อย่างไร (อานิสงส์ของการเจริญสมาธิ)
สมาธิเกิดขึ้นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง อย่างไร
สมาธิขั้นไหนเกิดกับ พระโสดาบัน พระสักกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
ผู้ที่จะฝึกอภิญญา หรือ วิชชา 3 ต้องทำอย่างไร

 
ธรรมะ 84 วิปัสนูกิเลส (กิเลส 10)  : Jetda9999
 ธรรมะ เรื่องที่ 85 โรคจิต 10 ประการ
ธรรมะ 86 สิ่งที่วิปัสสนาควรละ (โอฆะ 4)
 
เผยแพร่เมื่อ 30 ธ.ค. 2012
Dhamma ธรรมะ เรื่อง "วิปัสนูกิเลส (กิเลส 10 ประการ" ธรรมะ
เรื่องที่ 85 โรคจิต 10 ประการ

เผยแพร่เมื่อ 9 ม.ค. 2013 : Thamma ธรรมะ เรื่อง "โรคจิต 10 ประการ"

เผยแพร่เมื่อ 11 ม.ค. 2013
Thamma ธรรมะ เรื่อง "สิ่งที่วิปัสสนาควรละ (โอฆะ 4)" โดย พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (หลวงพ่อใหญ่ (บุญเรือง สารโท)) วัดพิชโสภาราม
บ้านแก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรม
และเชี่ยวชาญด้านกรรมฐาน ทั้งวิปัสสนาและสมถะกรรมฐาน แห่งเมืองอุบลฯ
องค์ปัจจุบัน