80.ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

วัดสังฆทาน : Wat Sanghathan Meditation Center

จอจิ่ว ถ่ายทอดสอจาก sbbtv999.com

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี  
สถานที่ตั้ง  ตําบลสวนใหญ่  ถนนประชาราษฎร์  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000     
โทรศพทั   02 525 3254       โทรสาร  02 525 3254
ผู้อํานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชื่อ นายวีระกุล   อรัณยะนาค
   “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์” (http://elibrary.nfe.go.th) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกไซเบอร์ พัฒนาและเปิดบริการข้อมูลข่าวสารครั้งแรก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปีงบประมาณ 2550) ในความดูแลของสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ซึ่งได้มีการปรับโครงสร้างและชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (ศศ.) สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน”:กศน.) เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. จึงปรับชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ สำนักงาน กศน.

 

“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์” (http://elibrary.nfe.go.th) เป็นพื้นที่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และเชื่อมโยงตลอดจน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดบริการความรู้ การอ่าน และการแสวงหาความรู้กับห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: กศน. ซึ่งมีพัฒนาการด้านกายภาพและคุณภาพส่งเสริมการอ่านลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน กว่า 850 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดจนเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชน (สังคม/ชุมชน) ต่างๆ

   "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" (http://elibrary.nfe.go.th) ออกแบบและพัฒนาขึ้น ในลักษณะของ "ห้องสมุดประชาชนแบบไร้พรมแดน" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (On-Line Public Library for Lifelong Learning) โดยมีเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้: สพร ซึ่งพัฒนาและจัดทำเป็นศูนย์กลางสื่อสารระหว่างห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. ที่ http://dnfe5.nfe.go.th ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดต่อ ประสานงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ และเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานของห้องสมุดประชาชนในสังกัด สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549

     "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" (
http://elibrary.nfe.go.th) จัดทำพื้นที่ภายในเป็นส่วน 2 ส่วน คือ
(ก) ส่วนบริการข้อมูล ข่าวสาร ในลักษณะของ "คลังความรู้" ซึ่งเป็นความต้องการหลักของกลุ่มบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้ เน้นการอ่าน การดาวน์โหลด และการเผยแพร่และนำไปอ้างอิงในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพการบริการความรู้
 
ข) ส่วนการแลกเปลี่ยน (ข่าวสาร ข้อมูล และ นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบต่างๆ )
เป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ที่ผ่านการอบรม) สามารถเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่างๆ ผ่าน กระดานข่าว ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บล็อค (ชุมชนการเรียนรู้) และสมาชิกที่ประสงค์จะเผยแพร่งานส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับ เว็บไซต์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( http://dnfe5.nfe.go.th ) "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" (http://elibrary.nfe.go.th) นี้ จึงสร้างโครงข่ายงานในลักษณะเชื่อมโยง ดัง
แผนภูมิที่ 3