จอจิ่ว ถ่ายทอดสอจาก sbbtv999.com

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
TV   m   TV
4.7 การปฏิรูปด้านการศึกษา

                        เร่งปฏิรูปโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษา ของประเทศให้ทันสมัย มีการทำงานอย่างบูรณาการ มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เจริญพร้อมอย่างสมบูรณ์ ที่จะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ ควบคู่กับการเป็นผู้มี คุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นประชาชนที่ดีของชาติ ที่มีสำนึกความรับผิดชอบในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

            การพัฒนาคุณภาพ ครู – อาจารย์ ผู้สอน

                        -  จัดทำเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ครู-อาจารย์

                        -  ครู – อาจารย์ ที่มีมาตรฐานได้ระดับ ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนสูงเป็นพิเศษ

            ผู้บริหารสถานศึกษา

                        สร้างนักบริหารที่ผ่านการอบรมให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารองค์กร (Management) ในการทำหน้าที่บริหารสถานศึกษา โดยแยกออกจากสายงานของ ครู-อาจารย์ ผู้สอน

            การจัดให้มีหลักสูตร หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ในสถาบันการศึกษา

                        ต้องจัดให้มีการศึกษา อบรมธรรมะในทุกระดับการศึกษา

                        ต้องจัดให้มีหลักสูตร หน้าที่พลเมือง ปลูกฝังอุดมการณ์ ค่านิยม แนวความคิดที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึก ให้ยึดมั่นในหน้าที่พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย พร้อมที่จะทำหน้าที่ร่วมกับคนอื่น เพื่อสังคมและประเทศชาติ

            ปฏิรูปนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ

                        นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ ต้องเป็นไปเพื่อสร้างผู้มีความรู้ด้านวิชาการ ชำนาญในวิชาชีพระดับมืออาชีพด้านต่าง ๆ มารับใช้ประเทศ

                        โดยรัฐเป็นฝ่ายรับภาระจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาแบบให้เปล่า อย่างมีคุณภาพ ที่ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างแท้จริงในแต่ละสาขาอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

                        ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรกรรม เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง ทำหน้าที่เป็นผู้นำเกษตรกรยุคใหม่ของประเทศ

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (รอบสุดท้าย) วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 นี้

“ต้นแบบ” แห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่ใช้ “ธรรม” นำ “ปัญญา” แห่งแรกของประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เจ้าของคือมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ เราตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอาเซียน เป็นวิทยาลัยที่สอนที่ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องการให้นักศึกษาทุกคนรู้ทฤษฎี และให้ทุกคนฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น จนถึงขั้นเป็นผู้ชำนาญในสาขานั้นๆ เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะทุกวัน 5 ปีที่นี้ จบออกไป จะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยึดเอาธรรมะเป็นสรณในการประพฤตตัวในการประพฤติตัว ดังนั้นนักศึกษาที่จบออกไปต้องมีความรู้ และความชำนาญและมีธรรมะติดตัว

จำนวนที่รับสมัคร

7 สาขาวิชา วิชาละ 30 คน รวม 210 คน

1- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2- สาขาวิชาการโรงแรม 
3- สาขาวิชาการบัญชี 
4- สาขาวิชาเลขานุการ 
5- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
7- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


ช่องทางการรับสมัคร

- กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org

- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ pdrcfoundation@gmail.com

- หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึง “ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เลขที่ 142 อาคาร ทู แปซิฟิคเพลส ชั้น 17 ห้อง 1707 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
การสอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น)

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ถ.สตรีทวิว

ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา) 5 วัน

ในวันพุธที่ 12 - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560

ณ ทีปภาวันธรรมสถาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ซึ่งถ้าผ่านการปฏิบัติก็มีสิทธิที่ได้รับเข้าการศึกษา

เปิดภาคเรียน 
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.pdrcfoundation.org
โทร 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ 
หรือ Line : @PDRCFoundation

#อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ #เรามาช่วยกัน #PDRCFoundation
บาญชีเรื่อง *  TV

 

 

                                                                                    หน้า
นิทานที่ ๑        เรื่อง ราชสีห์ กับ หนู                                ๑
นิทานที่ ๒        เรื่อง พ่อ กับ ลูก                                      ๓
นิทานที่ ๓        เรื่อง ลา กับ จิ้งหรีด                                ๕
นิทานที่ ๔        เรื่อง หมาจิ้งจอก กับ นกกระสา              ๖
นิทานที่ ๕        เรื่อง หมาจิ้งจอก ก้บ แพะ                       ๘
นิทานที่ ๖        เรื่อง กา กับ นกยูง                                   ๑๐
นิทานที่ ๗        เรื่อง เด็กจับตั๊กแตน                                ๑๒
นิทานที่ ๘        เรื่อง มดง่าม กับ จักจั่น                           ๑๓
นิทานที่ ๙        เรื่อง ไก่ กับ พลอย                                  ๑๔
นิทานที่ ๑๐      เรื่อง กระต่าย กับ เต่า                              ๑๕
นิทานที่ ๑๑      เรื่อง เทวดา กับ คนขับเกวียน  
นิทานที่ ๑๒      เรื่อง หมา กับ เงา
เรื่อง ลูกอ้น กับ แม่อ้น     
 
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View Download
  1k v. 1 Jun 23, 2012, 8:52 AM Dhitinard Dhammaj