ข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/disabilityfarm/info
ฟาร์มดี คือ ฟาร์มไส้เดือนของคนพิการ
Nakhon Pathom 73000
Phone โทรศัพท์ 034243724 , 0854313140 Tel. +66-3-424-3724, +66-8-5431-3140
Email teerawats@hotmail.com
Website http://www.fil.or.th/home
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

Basic Info
Opened August 25, 2012
Awards การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่ในอดีต และในปัจจุบันนี้ จะไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยใดๆอีกเลย ให้สามารถผลิตใช้เองได้ หากเหลือก็ยังขายได้ จะทำให้คนพิการไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น

Outcome: Making the organic fertilizer from vermicast which has higher quality than those the agriculturists have used, the agriculturists will not buy other organic fertilizers anymore; because they can make this organic fertilizer by themselves. If there are the leftovers, they can sell them. Moreover, this will help Thai people with disabilities to have an income and a better quality of life.

Products นำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากฟาร์มดี มาเป็นค่าจัดบริการผู้ช่วยคนพิการแก่คนพิการรุนแรงภายในศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนครปฐม

Products: Farm D uses the income from the sale of the products for the personal assistant service of Nakhon Pathom Independent Living Center.
1.ตัวไส้เดือน Earthworms
2.มูลไส้เดือน Vermicast 
3.น้ำหมักมูลไส้เดือน Worm Tea 
4. ปุ๋ยมูลไส้เดือน Organic Fertilizer
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ปุ๋ยมูลไส้เดือน (ปุ๋ยขี้ไส้เดือน)
 ไส้เดือน,ขายไส้เดือน,ขายไส้เดือนแอฟริกา,ฟาร์มไส้เดือน,ปุ๋ยไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,ไส้เดือนอาฟริกัน,ไส้เดือนอาฟริกัน,ปุ๋ยขี้ไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 100%,มูลไส้เดือน,ขี้ไส้เดือน  การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ย
 ไส้เดือน,ขายไส้เดือน,ขายไส้เดือนแอฟริกา,ฟาร์มไส้เดือน,ปุ๋ยไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,ไส้เดือนอาฟริกัน,ไส้เดือนอาฟริกัน,ปุ๋ยขี้ไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 100%,มูลไส้เดือน,ขี้ไส้เดือน  ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน (ชนิดผง)
 ไส้เดือน,ขายไส้เดือน,ขายไส้เดือนแอฟริกา,ฟาร์มไส้เดือน,ปุ๋ยไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,ไส้เดือนอาฟริกัน,ไส้เดือนอาฟริกัน,ปุ๋ยขี้ไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 100%,มูลไส้เดือน,ขี้ไส้เดือน  ปุ๋ยน้ำหมักฮอร์โมนจุลินทรีย์ไส้เดือนดิน
 อุปกรณ์การเกษตร,เว็บอุปกรณ์การเกษตร,เว็บขายอุปกรณ์การเกษตร,เว็บซื้อขายอุปกรณ์การเกษตร,กล้าไม้ขายส่ง,ขายต้นไม้,กล้าไม้,กล้าพันธุ์,เมล็ดพันธุ์พืช,ขายส่งผลไม้,ตลาดค้าส่งผลไม้,ตลาดไท ออนไลน์  ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 100%
 อุปกรณ์การเกษตร,เว็บอุปกรณ์การเกษตร,เว็บขายอุปกรณ์การเกษตร,เว็บซื้อขายอุปกรณ์การเกษตร,กล้าไม้ขายส่ง,ขายต้นไม้,กล้าไม้,กล้าพันธุ์,เมล็ดพันธุ์พืช,ขายส่งผลไม้,ตลาดค้าส่งผลไม้,ตลาดไท ออนไลน์  ปุ๋ยมูลไส้เดือน ชนิดเม็ด
 อุปกรณ์การเกษตร,เว็บอุปกรณ์การเกษตร,เว็บขายอุปกรณ์การเกษตร,เว็บซื้อขายอุปกรณ์การเกษตร,กล้าไม้ขายส่ง,ขายต้นไม้,กล้าไม้,กล้าพันธุ์,เมล็ดพันธุ์พืช,ขายส่งผลไม้,ตลาดค้าส่งผลไม้,ตลาดไท ออนไลน์  ปุ๋ยมูลไส้เดือน สำหรับบัว
   ปุ๋ยรองก้นหลุม
 อุปกรณ์การเกษตร,เว็บอุปกรณ์การเกษตร,เว็บขายอุปกรณ์การเกษตร,เว็บซื้อขายอุปกรณ์การเกษตร,กล้าไม้ขายส่ง,ขายต้นไม้,กล้าไม้,กล้าพันธุ์,เมล็ดพันธุ์พืช,ขายส่งผลไม้,ตลาดค้าส่งผลไม้,ตลาดไท ออนไลน์  น้ำหมักมูลไส้เดือน (ฉี่ไส้เดือน)

ข้อมูลจาก http://taradthaionline.com/PortalContent.aspx?cms=12458e97-1988-46b4-8574-eff8e9ec023f


ข้อแนะนำหลักการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ
"ไส้เดือนดิน”จัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ในระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามที่อยู่อาศัยและนิสัยในการกินอาหารคือ ไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ตามผิวดินหรือใต้ซากอินทรีย์ และไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ใต้ดินโดยการขุดรูอยู่ โดยไส้เดือนดินที่อยู่ตามผิวดินหรือใต้ซากอินทรีย์จะมีประสิทธิภาพในการย่อยสารอินทรีย์ในดินได้ดีกว่า และมีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วกว่าด้วย โดยทั่วไปในธรรมชาติไส้เดือนดินมีอายุที่ยาวนาน ตั้งแต่ 4-10 ปีขึ้นอยู่กับชนิดของไส้เดือนดิน แต่เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงมักพบว่าไส้เดือนดินมีอายุสั้นลง โดยทั่วไปจะมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินประกอบด้วย
1.ความชื้น ไส้เดือนดินแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในความชื้นที่แตกต่างกัน เช่น ความชื้นที่เหมาะสมต่อไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ใต้ดินคือ 40-70% ส่วนไส้เดือนดินที่อาศัยใต้กองมูลสัตว์หรือซากอินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ดี ที่ความชื้น 70-80% เป็นต้น 


2.อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน อยู่ในช่วง 15-28 องศาเซลเซียส โดยไส้เดือนดินในเขตร้อนจะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าไส้เดือนดินในเขตอบอุ่น 3.ความเป็นกรด-ด่างของดินมีผลต่อไส้เดือนดิน โดยทั่วไปความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อไส้เดือนดินอยู่ในช่วง 6.0-8.0 อย่างไรก็ตามพบว่าไส้เดือนดินบางชนิดสามารถอาศัยอยู่ในสภาพที่เป็นกรดจัดได้ (3.7-4.7) 4.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไส้เดือนดินจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินที่มีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ระหว่าง 0.01-11.5% ถ้ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สูงกว่าที่กำหนดจะเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน

จากลักษณะการกินอาหาร (ซากอินทรีย์) และการอยู่อาศัยของไส้เดือนดิน ทำให้มีประโยชน์ต่อดินในแง่ของการย่อยสลายซากอินทรีย์ในดิน ทำให้ดินมีธาตุอาหารและสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งการเคลื่อนที่ไปหาอาหารของไส้เดือนดินเป็นการไชชอนดิน ทำให้ดินมีความร่วนซุย มีการระบายของน้ำและการแพร่กระจายของอากาศในดินได้ดี จึงเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในดินไม่ว่าจะเป็นพืช จุลินทรีย์ และสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของการนำไส้เดือนดินมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ประการคือ ประการแรกเป็นอาหารสัตว์ ประการที่สอง คือนำมาใช้ย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอาหารเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้หรือมูลสัตว์ เป็นต้น


วิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีด้วยกันหลายชนิด

โดยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมดังนี้

1. การเลี้ยงไส้เดือนดินในภาชนะต่าง ๆ เช่น กระถางปลูกต้นไม้ ลังไม้ หรือบ่อซีเมนต์เป็นต้น เป็นการเลี้ยงขนาดเล็ก และทำได้ทุกครัวเรือน ใช้พื้นที่น้อย การดูแลง่าย แต่ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ก็น้อยตามขนาดของภาชนะที่เลี้ยง

2.
การเลี้ยงไส้เดือนดินในภาชนะเป็นชั้น ๆ เช่น ชั้นไม้ หรือชั้นตู้พลาสติก เป็นต้น เป็นการเลี้ยงที่ใช้พื้นที่จำกัดได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือต้องใช้แรงงานในการจัดการค่อนข้างมากและสิ้นเปลืองเวลา 

3.
การเลี้ยงไส้เดือนดินแบบแปลงกลางแจ้ง เป็นการเลี้ยงไส้เดือนดินที่ใช้เทคนิคง่าย ๆ ด้วยการตั้งกองอาหารเป็นแปลงสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน คลุมอาหารของไส้เดือนดินด้วยฟางและตาข่าย สำหรับป้องกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ย แต่มีข้อจำกัดตรงที่ไส้เดือนดินสามารถเลื้อยหนีออกได้ง่ายเมื่อสภาวะไม่เหมาะสม เช่น อาหารหมดหรือน้ำท่วม เป็นต้น

4.
การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือน  เป็นการเลี้ยงที่นิยมสำหรับฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่ เพราะสามารถจัดการสภาพแวดล้อมต่าง ๆในการเลี้ยงไส้เดือนดินได้ง่าย เช่น การก่อบล็อกสำหรับทำซองหรือคอกเลี้ยงไส้เดือนดิน โรงเรือนจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้เลี้ยงไส้เดือนดินเป็นหลัก

5.
การผลิตไส้เดือนดินแบบอัตโนมัติ เป็นการเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างเป็นระบบ ทำให้จัดการได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดตรงที่ต้นทุนสูงมาก ดังนั้นต้องมีการศึกษาพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากไส้เดือนดินมีอยู่ 2 ชนิดคือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบหรืออาหารที่ใช้ โดยทั่วไปถ้าเป็นจากเศษพืชหรือผักจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดน้ำและแห้ง แต่มีปริมาณน้อย ส่วนมูลสัตว์จะได้ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่มากกว่า แต่ไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ปุ๋ยน้ำหมักฮอร์โมนจุลินทรีย์ไส้เดือนดิน  ปุ๋ยน้ำหมักฮอร์โมนจุลินทรีย์ไส้เดือนดิน
border=0  ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน (ชนิดผง)
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน  ข้อแนะนำหลักการ เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ
น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยฉี่ไส้เดือน,ฉี่ไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยฉี่ไส้เดือน Vermicompost Liquid
ปุ๋ยมูลไส้เดือนสูตรรองก้นหลุม  ปุ๋ยมูลไส้เดือนสูตรรองก้นหลุม
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมูลไส้เดือนดินสำหรับ  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมูลไส้เดือนดินสำหรับบัว
ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน  ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน (ชนิดเม็ด)
ปุ๋ยมูลไส้เดือน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 100%
คำค้น : ไส้เดือน , ขายไส้เดือน , ขายไส้เดือนแอฟริกา , ไส้เดือนดิน , ขายไส้เดือนแอฟริกัน , ฟาร์มไส้เดือน , ปุ๋ยไส้เดือน , ปุ๋ยมูลไส้เดือน , ไส้เดือนอาฟริกัน , ไส้เดือนอาฟริกัน , ปุ๋ยขี้ไส้เดือน , ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน , ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน , ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 100% , มูลไส้เดือน , ขี้ไส้เดือน


ข้อมูลจาก http://taradthaionline.com/PortalContent.aspx?cms=12458e97-1988-46b4-8574-eff8e9ec023f