พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน
นำคณะศิบษ์ถวายพระพุทธรูป ณ วัดไทยญาณวิริยา
เมืองกัลกัตตา
ตามรอยบาทพระศาสดา
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานา

cristiyanavictoriy3@ yahoo.com